De (Onafhankelijk) Oud-Roomskatholieke Kerk

De oud-Rooms-katholieke kerk van Nederland (ORKK) is in wezen de voortzetting van de rooms-katholieke kerk in de Nederlanden tot ca. 1700. Daarop gaat haar wijdingslijn terug, al is zij door betreurenswaardige historische omstandigheden buiten haar wil en wens gescheiden van ‘Rome’; een breuk die tot op heden niet kon worden hersteld.

 

Ondanks haar eigen positie heeft zij wel steeds voeling met ’Rome’ gehouden. De latere door de paus afgekondigde dogma’s worden aanvaard, zij het met kritische blik. De leer wordt getoetst aan de Traditie en de H. Schrift. Het Evangelie is hierbij de grondslag   (cfr. Mc. 16: 15).

De ORKK beschouwt zichzelf als een volledig rooms-katholieke kerk, helaas 'buiten verband'. De ORKK is een autocefale kerk; zij wordt geleid door de aartsbisschop, samen met de eventuele suffragaanbisschoppen. Haar kenmerk is: trouw aan de H. Schrift en aan de Traditie. In haar Liturgie is zij 'conservatief', in haar pastoraal 'gematigd progressief'.

Haar wijdingen worden door 'Rome' als geldig erkend. Zij vallen echter niet onder de jurisdictie der RK. Kerk.

De ORKK is de kerk zoals katholieken haar hebben gekend tot het 2e Vaticaans Concilie en zet de traditie voort. Ten gevolge van onze bijzondere positie kunnen wij ons echter in sommige opzichten vrijer opstellen en zaken op een andere manier theologisch benaderen.